Representantskap

Representantskapsmötet är mötet där beslut tas om tävlingsverksamhet inom Västergötlands Fotbollförbund. 

Nästa möte planeras att äga rum 11 januari 2022.

Kallelse till sammanträde med representantskapet utfärdas senast 30 dagar före sammanträdet. 

Dagordning och handlingar tillställs ledamöterna senast två veckor för sammanträdet. Om det finns särskilda skäl, får handlingarna sändas ut även efter denna tidpunkt. 

Representantskapet 2017

Representantskapet består, i förekommande fall, av en företrädare för varje förening och SDF:s styrelseledamöter. Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte t.o.m. närmast följande ordinarie årsmöte. 

Ledamot i representantskapet har en röst. 

Varje förening anmäler till SDF före den 15 september föreningens ledamot med ersättare till representantskapet. Fram till anmälan är föregående års ledamot föreningens representantskapsledamot. Föreningens ledamot i representantskapet förnyas inte automatiskt utan anmälan ska ske före den 15 september varje år. Då en förening inte har anmält ledamot före den 15 september har föreningen ingen rösträtt på representantskapet. 

Förening får före den 15 september inge skriftliga förslag i ärende, att föreläggas representantskapet på ordinarie sammanträde. Förslag som inte inkommit före nämnda dag får inte behandlas vid sammanträdet.  

Förslag gällande seriesammansättning ska insändas senast sju dagar före representantskapet. 

 

 

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft