VFF Distriktsmöte

Västergötlands  Fotbollförbunds nästa distriktsmöte kommer att äga rum i februari 2022. Handlingar till mötet kommer att börja presenteras cirka en månad före.

Distriktsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin hemort/säte inom VFF:s verksamhetsområde. Föreningen får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 
 
Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot i VFF:s styrelse.
Rösträtten vid distriktsmöte bestäms genom en röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari -  31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot VFF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess att ny röstlängd har tillställts VFF. 

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:

  • 2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst 
  • 4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster  

Om förening deltar i distriktsmöte med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Föreningen ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 

distriktsmöte äger rum årligen senast två veckor före SvFF:s förbundsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till distriktsmöte utfärdas av styrelsen genom publicering på VFF:s hemsida, i SvFF:s officiella kungörelseorgan samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast tre veckor före mötet. 

Dagordning för distriktsmöte jämte verksamhetsberättelse och årsbokslut/årsredovisning (för den senare inkl. förvaltningsberättelse) för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen, budget samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret,  styrelsens förslag och inkomna motioner översänds till föreningarna senast två veckor före mötet.  

Deltagande vid distriktsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöverföring. SvFF får utfärda villkor för sådant godkännande.  

Förslag till ärende att behandlas av distriktsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 november. Rätt att inge förslag tillkommer inom VFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. 

För övrig info om distriktsmötet hänvisas till våra stadgar.

 

LÄNK TILL ANMÄLAN DSITRIKTMÖTET 2022 - HÄR

VFF:s distriktsmöte på Scandic Billingen i Skövde
  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft